TV5 — WRC Konkurss

TV5 — WRC Konkurss
TV5 — WRC KonkurssSMS spД“les „WRC Subaru Impreza” loterijas noteikumi I. VispДЃrД«gie noteikumi.1.1. Pakalpojumu sniedzД“js: “Aspiro Latvia” (turpmДЃk tekstДЃ – Aspiro), reДЈistrДЃcijas Nr.4003558745, adrese 13. janvДЃra iela 33, RД«ga, LV-1050, Latvija.1.2. Pakalpojumu loterijas organizД“tДЃjs: „TV RД«ga” (turpmДЃk tekstДЃ – TV5), reДЈistrДЃcijas Nr.50003133951, Elijas iela17, RД«ga, LV – 1050, Latvija.1.3. Loterijas norises teritorija ir Latvijas Republikas teritorija. 1.4. Loterijas norises sДЃkuma datums ir 2007. gada 11.jЕ«nijs. Loterijas norises beigu datums ir 2007. gada 10.decembris.1.5. Loterijas dalД«bnieks var bЕ«t jebkura fiziska persona (Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis “PilsonД«bas likuma” izpratnД“). Persona loterijДЃ var piedalД«ties vairДЃkkДЃrt, attiecД«gi vairДЃkkДЃrt reДЈistrД“joties. LoterijДЃ nav tiesД«gi piedalД«ties SIA “Aspiro Latvia” un SIA “TV RД«ga” darbinieki un to ДЈimenes locekДјi.1.6. Ja pretД“ji noteikumiem loterijДЃ piedalД«sies SIA „Aspiro Latvia”, SIA „TV RД«ga” darbinieki un to ДЈimenes locekДјi un laimД“s balvu, bet tiks paturД“ts loterijas organizatoriem.II. Laimestu fonds2.1. Laimestu fondu veido balva: automaЕЎД«na Subaru Impreza Turbo WRX STI AWD 2.5 4D Sedan, 2008.gads.III. InformДЃcija par loterijas dalД«bnieka aptuvenajДЃm izredzД“m laimД“t3.1. Loterijas dalД«bnieka iespД“jas laimД“t ir atkarД«gas no saЕ†emto SMS skaita 4.3. punktДЃ noteiktajДЃ periodДЃ un no to Д«patsvara kopД“jДЃ reДЈistrД“to dalД«bnieku skaitДЃ.3.2. „Aspiro Latvia” plДЃno piesaistД«t aptuveni 15000 dalД«bnieku. TДЃdД“jДЃdi, loterijas dalД«bnieka aptuvenДЃs izredzes iegЕ«t vienu no Loterijas laimestiem ir 1:15000, ja dalД«bnieks ir reДЈistrД“jies vienreiz.IV. Loterijas norises kДЃrtД«ba un piedalД«ЕЎanДЃs nosacД«jumi4.1. TV5 Д“terДЃ reklДЃmas pauzД“s, prese maketos, radio paЕЎreklДЃmДЃs un raidД«juma ciklДЃ „WRC auto” tiek piedДЃvДЃta iespД“ja piedalД«ties SMS prognoЕѕu spД“lД“. Lai uzsДЃktu dalД«bu, dalД«bniekam jДЃnosЕ«ta SMS ar burtu kodu WRC uz 4.5. punktДЃ norДЃdД«to tДЃlruЕ†a numuru. Atbildes SMS klients saЕ†ems aicinДЃjumu izteikt prognozi – kurЕЎ no WRC Pasaules ДЌempionДЃta rallijДЃ dalД«bniekiem nДЃkamajДЃ posmДЃ iegЕ«s 1., 2. un 3. vietu. Prognozi jДЃnosЕ«ta ar burtu kodu WRC uz 4.5. punktДЃ norДЃdД«to tДЃlruЕ†a numuru. 4.2. KopumДЃ, lai pretendД“tu uz balvu, dalД«bniekam jДЃiesЕ«ta 3 SMS – 1) ReДЈistrДЃcijas (burtu kods – WRC), saЕ†emot apstiprinДЃjuma SMS 2) Prognoze par 1., 2. un 3. vietu uz nДЃkamo WRC posmu (piem. Markus Gronholms, Sebastjans Loebs, Peters Solbergs), saЕ†emot apstiprinДЃjuma SMS 3) jДЃreДЈistrД“ vДЃrds, uzvДЃrds (piem. JДЃnis LiepiЕ†ЕЎ). Е ДЃda prognoЕѕu spД“le tiks izspД“lД“ta 8 reizes par katru no WRC Pasaules ДЌempionДЃta autorallija posmiem, laika posmДЃ no 2007. gada 11.jЕ«nija lД«dz 2.decembrim. 4.3. Lai pretendД“tu uz galveno balvu, dalД«bniekam ir jДЃnosЕ«ta prognoze par kДЃdu no 8 WRC rallija posmiem ЕЎДЃdos laika posmos: 1) Somijas rallijs: no 2007.gada 11.jЕ«nija plkst. 12.00 lД«dz 2007.gada 5.augusta plkst. 09.00;2) VДЃcijas rallijs: no 2007.gada 5.augusta plkst. 09.01 lД«dz 2007.gada 19.augusta plkst. 09.00;3) JaunzД“landes rallijs: no 2007.gada 19.augusta plkst. 09.01 lД«dz 2007.gada 2.septembra plkst. 09.00;4) Francijas rallijs: no 2007.gada 2.septembra plkst. 09.01. lД«dz 2007.gada 7.oktobra plkst. 09.00;5)SpДЃnijas rallijs: no 2007.gada 7.oktobra plkst. 09.01 lД«dz 2007.gada 14.oktobra plkst. 09.00;6) JapДЃnas rallijs: no 2007.gada 14.oktobra plkst. 09.01 lД«dz 2007.gada 28.oktobra plkst. 09.00;7) ДЄrijas rallijs: no 2007.gada 28. oktobra plkst. 09.01 lД«dz 2007.gada 18.novembrim plkst. 09.00;8) LielbritДЃnijas rallijs: no 2007.gada 18.novembra plkst. 09.01 lД«dz 2007.gada 2.decembra plkst. 09.00.4.4. PД“c katra rallija posma visi „WRC Subaru Impreza” SMS prognoЕѕu spД“les dalД«bnieku dati, kas atbildД“juЕЎi pareizi uz visiem jautДЃjumiem tiek publicД“ti TV5 web: www.tv5.lv 2 dienu laikДЃ.4.4. AutomaЕЎД«nas izlozes kДЃrtД«ba. 4.4.1.Uz automaЕЎД«nas Subaru Impreza Turbo WRX STI AWD 2.5 4D Sedan pretendД“ visi dalД«bnieki, kas ЕЎajДЃ sezonДЃ nosЕ«tД«juЕЎi pareizas prognozes par vienu no 1. – 16. rallija posma pirmo trД«s vietu ieguvД“jiem.4.4.2. Beidzoties 16.rallija posmam 2007.gada 3.decembrД«, SIA „Partner Motors” auto salonДЃ, BrД«vД«bas ielДЃ 295, plkst. 14.00 tiek izlozД“ti pusfinДЃla 16 pretendenti (pa vienam no katra 16 posmu pareizo prognoЕѕu iesЕ«tД«tДЃjiem), kuri pretendД“ uz galvenДЃs balvas izlozi 2007.gada 10.decembrД«. Izloze kanДЃla TV5 Д“terДЃ tiek pДЃrraidД«ta plkst. 23.30.4.4.3. Lai piedalД«tos automaЕЎД«nas Subaru Imreza Turbo WRX STI AWD 2.5 4D Sedan izlozД“ un iekДјЕ«tu pusfinДЃlДЃ, loterijas dalД«bniekam pieteikumi – dati ir jДЃiesЕ«ta lД«dz 2007. gada 2.decembrim plkst. 09.00.4.4.4. Ja kДЃdДЃ no 16 posmiem nav bijuЕЎi pareizo prognoЕѕu iesЕ«tД«tДЃji, tad tiek uzskatД«ts, ka no ЕЎД« posma dalД«bnieku nav un papildus pretendenti izlozД“ti netiek;4.4.5. Visu pretendentu izloze notiek ar datorprogrammas Excel palД«dzД«bu (licences numurs 70145-OEM-5795187-25123) – nosaucot dalД«bnieka vДЃrdu, uzvДЃrdu un tДЃlruЕ†a numuru, kura funkcionalitДЃti nodroЕЎina SIA „Aspiro Latvia”.4.4.6. DalД«bniekiem, kas piedalД«juЕЎies prognoЕѕu spД“lД“ visas sezonas garumДЃ un tiem dalД«bniekiem, kas nav piedalД«juЕЎies prognoЕѕu spД“lД“ tiek dota iespД“ja kДјЕ«t par 17 dalД«bnieku, kurЕЎ pretendД“ uz galvenДЃs balvas izlozi. Lai kДјЕ«tu par finДЃla 17 dalД«bnieku, dalД«bniekam jДЃatbild uz 1 jautДЃjumu par kДЃdu no WRC rallija 16 posmiem un to braucД“jiem. SMS ir jДЃiesЕ«ta tieЕЎi pД“c tДЃda paЕЎa principa kДЃ 4.2. (Piem. 1) jДЃnosЕ«ta burtu kods – WRC 2) jДЃnosЕ«ta WRC rallija galД«gДЃ uzvarД“tДЃja vДЃrds vai uzvДЃrds, 3) jДЃreДЈistrД“ vДЃrds, uzvДЃrds – piem. JДЃnis LiepiЕ†ЕЎ). Prognozes jДЃnosЕ«ta laika periodДЃ no 2007.gada 2.decembra plkst. 09.01 lД«dz 2007.gada 9.decembrim plkst. 09.00.4.4.6. FinДЃla 17. dalД«bnieks tiks noteikts 2007.gada 10.decembrД«, SIA „Partner Motors” auto salonДЃ, BrД«vД«bas ielДЃ 295, plkst. 14.00, kad tiks izlozД“ts arД« dalД«bnieks, kas iegЕ«s Subaru Impreza Turbo WRX STI AWD 2.5 4D Sedan automaЕЎД«nu.4.5. Lai piedalД«tos loterijДЃ nepiecieЕЎams nosЕ«tД«t SMS uz paaugstinДЃtas maksas tДЃlruЕ†a numuru 1829 (LMT, TELE2 un Bite klientiem). Vienas SMS tarifs prognoЕѕu spД“lei ir LVL 0.50, ieskaitot PVN, bet finДЃla balsojumДЃ, kas notiek no 2007.gada 2.decembra lД«dz 2007.gada 9.decembrim, saskaЕ†a ar 4.5.4. vienas SMS cena ir LVL 0.95, ieskaitot PVN.4.6. DalД«bnieku reДЈistrДЃciju un loterijas funkcionalitДЃti nodroЕЎina SIA “Aspiro Latvia”. Katra saЕ†emtДЃ SMS tiek reДЈistrД“ta SIA “Aspiro Latvia” personu datu apstrДЃdes sistД“mДЃ, kura reДЈistrД“ta Datu Valsts InspekcijДЃ, sistД“mas reДЈ. Nr. 013487. V. Ar piedalД«ЕЎanos loterijДЃ saistД«tie izdevumi.5.1. Loterijas dalД«bniekam jДЃrД“Д·inДЃs ar SMS nosЕ«tД«ЕЎanas izdevumiem. Maksa par vienu SMS prognoЕѕu spД“lД“ ir LVL 0.50, ieskaitot PVN, lai izteiktu prognozi un pretendД“tu uz galveno balvu dalД«bniekam jДЃnosЕ«ta 3 SMS, kopumДЃ iztД“rД“jot LVL 1.50, ieskaitot PVN, kДЃdДЃ no prognoЕѕu spД“les posmiem, saskaЕ†a ar 4.1. un 4.2. NeatkarД«gi vai dalД«bnieks piedalД«jies kДЃdДЃ no prognoЕѕu spД“les posmiem, dalД«bniekam ir iespД“ja piedalД«ties finДЃla balsojumДЃ, saskaЕ†ДЃ ar punktu 4.4.4., nosЕ«tot 1 SMS, LVL 0.95 vД“rtД«bДЃ.VI. TermiЕ†ЕЎ, kurДЃ jДЃiesЕ«ta pieteikumi loterijai.6.1. Pieteikumi – dati 4.6. punktДЃ minД“tajДЃ datu bДЃzД“ tiek reДЈistrД“ti automДЃtiski, par katru saЕ†emto SMS. Personai nav jДЃveic nekДЃdas papildus darbД«bas, lai piedalД«tos loterijДЃ.VII. LoterijДЃ laimД“juЕЎo personu noteikЕЎana.7.1. LoterijДЃ laimД“jusД« persona jeb laimesta saЕ†Д“mД“js ir persona, kas paziЕ†ota saskaЕ†ДЃ ar 8.1. punktu, kam ir tiesД«bas piedalД«ties loterijДЃ un saЕ†emt attiecД«go laimestu.7.2. Visi loterijas dalД«bnieki, kas reДЈistrД“ti „Aspiro” datu bДЃzД“ un paziЕ†oti TV5 kanДЃla web lapДЃ – www.tv5.lv, piedalДЃs automaЕЎД«nas Subaru Impreza Turbo WRX STI AWD 2.5 4D Sedan izlozД“. 7.3. AutomaЕЎД«nas Subaru Impreza Turbo WRX STI AWD 2.5 4D Sedan izloze notiek 2007.gada 10.decembrД« , SIA „Partner Motors” auto salonДЃ, BrД«vД«bas ielДЃ 295, plkst. 14.10, kad tiks no 17 finДЃla dalД«bniekiem izlozД“ts uzvarД“tДЃjs saskaЕ†ДЃ ar noteikumiem par dalД«bu loterijДЃ punkti 4.2. ; 4.3., 4.4.5. un 4.4.6. 17. finДЃla dalД«bnieks tiks noteikts pirms galvenДЃs balvas izlozes plkst.14.00. Izloze kanДЃla TV5 Д“terДЃ tiks pДЃrraidД«ta plkst. 22.00.7.4. Loterijas laimesta ieguvД“ju noteikЕЎanДЃ piedalДЃs izlozes komisija, kas sastДЃv no 3 loterijas organizД“tДЃjiem: Dace Kreigere, JДЃnis Traubergs, MДЃrtiЕ†ЕЎ LabДЃns.7.5. AutomaЕЎД«nas izloze notiek ar datorprogrammas Excel palД«dzД«bu (licences numurs 70145-OEM-5795187-25123) – nosaucot dalД«bnieka vДЃrdu, uzvДЃrdu un tДЃlruЕ†a numuru, kura funkcionalitДЃti nodroЕЎina SIA „Aspiro Latvia”.7.6. LoterijДЃ drД«kst piedalД«ties personas, kuras sasnieguЕЎas 18 gadu vecumu.7.7. Ja pretД“ji noteikumiem loterijДЃ piedalД«sies persona un laimД“s balvu, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, tad laimests izsniegts netiks, bet tiks paturД“ts loterijas organizatoriem.7.8. NoteiktajДЃ termiЕ†ДЃ (8.2. punkts) neizsniegtie laimesti pД“c termiЕ†a beigДЃm netiek vД“lreiz izlozД“ti un izsniegti.VIII. LoterijДЃ laimД“juЕЎo personu noteikЕЎanas un izsludinДЃЕЎanas kДЃrtД«ba.8.1. AutomaЕЎД«nas Subaru Imreza Turbo WRX STI AWD 2.5 4D Sedan laimД“jusД« persona tiek paziЕ†ota 10.12.2007. SIA „Partner Motors” auto salonДЃ, BrД«vД«bas ielДЃ 295, plkst. 14.00 un TV5 kanДЃla Д“terДЃ, plkst. 22.00.8.2. Par laimestu un pieteikЕЎanДЃs kДЃrtД«bu uzvarД“tДЃjs tiks informД“ts pД“c izlozes nДЃkoЕЎajДЃ dienДЃ. TaДЌu, ja neizdodas ar uzvarД“tДЃju sazinДЃties, tad laimД“jusД« persona piesakДЃs pati TV5 kanДЃla birojДЃ, Elijas ielДЃ 17, RД«ga, tДЃlrunis: 7357427 lД«dz 2007.gada 30.decembrim. Laimests tiks izsniegts personai, kura uzrДЃdД«s atbilstoЕЎu personu apliecinoЕЎu dokumentu, ar tajДЃ norДЃdД«tu personas kodu, un paraksta apliecinДЃjumu par laimesta saЕ†emЕЎanu. IX. Pretenziju iesniegЕЎanas un izskatД«ЕЎanas kДЃrtД«ba.9.1. Pretenzijas ЕЎД«s loterijas sakarДЃ iesniedzamas rakstiski, pilnД«bДЃ izklДЃstot iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurДЃm ir atsauces pretenzijДЃ. Pretenzijas nosЕ«tДЃmas uz SIA “TV RД«ga”, Elijas iela 17, RД«ga, LV- 1050. SMS spД“lei „WRC Subaru Impreza auto”, ne vД“lДЃk kДЃ 10 (desmit) dienu laikДЃ pД“c attiecД«gДЃs loterijas norises. SIA „TV RД«ga” izskata iesniegto pretenziju un 10 (desmit) dienu laikДЃ sniedz iesniedzД“jam atbildi. X. Nobeiguma noteikumi. 10.1. Ar pilniem loterijas noteikumiem varД“s iepazД«ties TV5 kanДЃla web: www.tv5.lv; 10.2. Laimestus nevar mainД«t pret citДЃm mantДЃm un to vД“rtД«bu nevar saЕ†emt naudДЃ.10.3. Loteriju var apturД“t, atcelt vai mainД«t tДЃs noteikumus, iepriekЕЎ saskaЕ†ojot ЕЎД«s darbД«bas ar Latvijas Republikas IzloЕѕu un azartspД“Дјu uzraudzД«bas inspekciju.