TV5 — Auto

TV5 — Auto
TV5 — AutoPasaules prestiЕѕДЃkais bezceДјu rallijs — DAKДЂRA SMS jautДЃjumu – atbilЕѕu spД“les „DakДЃra” konkursa uzvarД“tДЃji:Pulksteni (Chrono cuir brun) ir laimД“jis:294669.. Nauris ZipnersDakar logo T- kreklu ir laimД“jis:294455.. MДЃrtiЕ†ЕЎ Zusmanis291761.. Evita BratuskinaRally Team logo T-kreklu ir laimД“jis:265590.. Krists KДЃrkliЕ†ЕЎ292684.. Aldis Strelnieks262326.. Lauris ДЂboliЕ†ЕЎRally Team logo cepurД«ti ir laimД“jis: 294107.. Ilvars CeriЕ†ЕЎKalendДЃru ir laimД“jis:261855.. Agris Faulbaums292120.. MДЃrtins Bumanis297884.. Rihards Timma264121.. Aigars Celms294039.. Kristine Krilovska223536.. Ainars Pumpurs291348.. Inga Daugavina263946.. Airis Velde264334.. Ilvars Gontarevs265880.. Arnis Rozudars263186.. Kalvis Elstins295269.. Dairis Sizovs220071.. Olafs Kaulins220506.. Guntars Vasulis292654.. Raivo PaskausksSMS jautДЃjumu – atbilЕѕu spД“les „DakДЃra” loterijas noteikumiI. VispДЃrД«gie noteikumi.1.1. Pakalpojumu sniedzД“js: “Aspiro Latvia” (turpmДЃk tekstДЃ – Aspiro), reДЈistrДЃcijas Nr.4003558745, adrese 13. janvДЃra iela 33, RД«ga, LV-1050, Latvija.1.2. Pakalpojumu loterijas organizД“tДЃjs: „TV RД«ga” (turpmДЃk tekstДЃ – TV5), reДЈistrДЃcijas Nr. LV 50003133951, Elijas iela 17, RД«ga, LV – 1050, Latvija.1.3. Loterijas norises teritorija ir Latvijas Republikas teritorija. 1.4. Loterijas norises sДЃkuma datums ir 2007. gada 5. janvДЃris. Loterijas norises beigu datums ir 2007. gada 24. janvДЃris.1.5. Loterijas dalД«bnieks var bЕ«t jebkura fiziska persona (Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis “PilsonД«bas likuma” izpratnД“). Persona loterijДЃ var piedalД«ties vairДЃkkДЃrt, attiecД«gi vairДЃkkДЃrt reДЈistrД“joties. LoterijДЃ nav tiesД«gi piedalД«ties SIA “Aspiro Latvia” un SIA “TV RД«ga” darbinieki un to ДЈimenes locekДјi. 1.6. Ja pretД“ji noteikumiem loterijДЃ piedalД«sies SIA „Aspiro Latvia”, SIA „TV RД«ga” darbinieki un ДЈimenes locekДјi un laimД“s balvu, tad laimests izsniegts netiks, bet tiks paturД“ts loterijas organizatoriem.II. Laimestu fonds2.1. Laimestu fondu veido ЕЎДЃdas balvas: Chrono cuir brun pulkstenis — 1gab., Dakar logo black T- krekls – 2 gab.III. Loterijas norises kДЃrtД«ba un piedalД«ЕЎanДЃs nosacД«jumi3.1. TV5 kanДЃla raidД«juma „DakДЃra” laikДЃ, no plkst. 22.00 lД«dz 23.00 tiek piedДЃvДЃta iespД“ja piedalД«ties SMS jautДЃjumu – atbilЕѕu spД“lД“ „DakДЃra”. Д’terДЃ tiks parДЃdД«ts SMS spД“les pirmais jautДЃjums un ДЌetri atbilЕѕu varianti A / B / C / D. Lai uzsДЃktu dalД«bu spД“lД“ dalД«bniekam jДЃnosЕ«ta kods DAKARA un aiz atstarpes viЕ†aprДЃt pareizДЃ varianta atbildes burts A / B / C / D uz 3.3. punktДЃ norДЃdД«to tДЃlruЕ†a numuru. Ja dalД«bnieks atbildД“s pareizi, viЕ†am tiks nosЕ«tД«ts nДЃkamais jautДЃjums ar ДЌetriem atbilЕѕu variantiem uz kuru varД“s iesЕ«tД«t atbildi tieЕЎi tДЃdДЃ paЕЎДЃ veidДЃ. Ja dalД«bnieks atbildД“s nepareizi, viЕ†am tiks nosЕ«tД«ta SMS, ka viЕ†ЕЎ atbildД“jis nepareizi un viЕ†am bЕ«s iespД“ja atbildД“t vД“lreiz. KopumДЃ, ir plДЃnotas 3 ciklu SMS spД“les, katrДЃ pa 10 jautДЃjumiem (1 jautДЃjumu parДЃdot TV ekrДЃnДЃ, plus 9 saЕ†emot pa tДЃlruni SMS veidДЃ). Atbildot uz 10 jautДЃjumiem vienДЃ no trim SMS cikla spД“lД“m, dalД«bniekam tiks nosЕ«tД«ta SMS, pieprasot informДЃciju – vДЃrdu, uzvДЃrdu. Par vДЃrda un uzvДЃrda iesЕ«tД«ЕЎanu jДЃmaksДЃ LVL 0,35. Ja dalД«bnieks bЕ«s atbildД“jis uz visiem jautДЃjumiem, bet nebЕ«s iesЕ«tД«jis vДЃrdu un uzvДЃrdu, dalД«bnieks loterijДЃ nepiedalД«sies.3.2. LoterijДЃ piedalДЃs visi dalД«bnieki, kuri vismaz vienДЃ no trim SMS cikla spД“lД“m bЕ«s atbildД“juЕЎi pareizi uz visiem 10 jautДЃjumiem.3.3. Lai piedalД«tos loterijДЃ nepiecieЕЎams nosЕ«tД«t SMS uz paaugstinДЃtas maksas tДЃlruЕ†a numuru 1829 (LMT, TELE2 un Bite klientiem). Vienas SMS tarifs ir 0,35Ls, ieskaitot PVN.3.4. DalД«bnieku reДЈistrДЃciju un loterijas funkcionalitДЃti nodroЕЎina SIA “Aspiro Latvia”. Katra saЕ†emtДЃ SMS tiek reДЈistrД“ta SIA “Aspiro Latvia” loterijas datu bДЃzД“, par kuru 2006. gada 14. decembrД« iesniegts reДЈistrДЃcijas pieteikums Valsts Datu InspekcijДЃ (pieteikuma saЕ†emЕЎanas ApliecinДЃjuma kopija pievienota Loterijas noteikumu pielikumДЃ).IV. Ar piedalД«ЕЎanos loterijДЃ saistД«tie izdevumi.4.1. Loterijas dalД«bniekam jДЃrД“Д·inДЃs ar SMS nosЕ«tД«ЕЎanas izdevumiem. Maksa par vienu SMS ir 0,35Ls, ieskaitot PVN, lai izspД“lД“tu vienu SMS spД“li un piedalД«tos loterijДЃ dalД«bniekam jДЃnosЕ«ta 11 SMS, kopumДЃ iztД“rД“jot Ls 3,85, ieskaitot PVN.4.2. Laimesta saЕ†emЕЎana var radД«t papildu izdevumus par ceДјa izdevumiem, ierodoties saЕ†emt laimestu.V. InformДЃcija par loterijas dalД«bnieka aptuvenajДЃm izredzД“m laimД“t5.1. Loterijas dalД«bnieka iespД“jas laimД“t ir atkarД«gas no saЕ†emto SMS skaita 3.2. punktДЃ noteiktajДЃ periodДЃ un no to Д«patsvara kopД“jДЃ reДЈistrД“to dalД«bnieku skaitДЃ.3.2. „Aspiro Latvia” plДЃno piesaistД«t aptuveni 800 dalД«bnieku. TДЃdД“jДЃdi, loterijas dalД«bnieka aptuvenДЃs izredzes iegЕ«t vienu no Loterijas laimestiem ir 1:800, ja dalД«bnieks ir reДЈistrД“jies vienreiz.VI. TermiЕ†ЕЎ, kurДЃ jДЃiesЕ«ta pieteikumi loterijai.6.1. Pieteikumi – dati 3.4. punktДЃ minД“tajДЃ datu bДЃzД“ tiek reДЈistrД“ti automДЃtiski, par katru saЕ†emto SMS. Personai nav jДЃveic nekДЃdas papildus darbД«bas, lai piedalД«tos loterijДЃ.VII. LoterijДЃ laimД“juЕЎo personu noteikЕЎana.7.1. LoterijДЃ laimД“jusД« persona jeb laimesta saЕ†Д“mД“js ir persona, kas paziЕ†ota saskaЕ†ДЃ ar 8.1. punktu, kam ir tiesД«bas piedalД«ties loterijДЃ un saЕ†emt attiecД«go laimestu, un kas atkarД«ga no laimД“juЕЎДЃ ieraksta noteikЕЎanas.7.2. Visi loterijas dalД«bnieki, kas reДЈistrД“ti „Aspiro” datu bДЃzД“ un paziЕ†oti TV5 kanДЃla web lapДЃ – www.tv5.lv, piedalДЃs lielajДЃ izlozД“ 2007.gada 24. janvДЃrД«, kad tiks izlozД“ta 2.1.1. punktДЃ minД“tДЃ balva, saskaЕ†ДЃ ar noteikumiem par dalД«bu loterijДЃ punktos 3.1. un 3.2.7.3. Loterijas uzvarД“tДЃji tiek noskaidroti 2007.gada 24.janvДЃrД«, plkst. 17.00, 13 janvДЃra ielДЃ, RД«gДЃ. Lai piedalД«tos loterijДЃ, dalД«bniekam pieteikumi — dati ir jДЃiesЕ«ta lД«dz 2007.gada 23.janvДЃra plkst. 23.00 (lД«dz raidД«juma „DakДЃra” tieЕЎraides beigДЃm). Loterijas uzvarД“tДЃji tiek paziЕ†oti 24. janvДЃrД«, plkst. 22.00 raidД«juma „DakДЃra” speciДЃlizlaidumДЃ. 7.4. Loterijas laimestu ieguvД“ju noteikЕЎanДЃ piedalДЃs izlozes komisija, kas sastДЃv no 3 loterijas organizД“tДЃjiem: Dace Kreigere, JДЃnis Traubergs un MДЃrtiЕ†ЕЎ LabДЃns.7.5. Izloze notiek, ar datorprogrammas Excel palД«dzД«bu (licences numurs 70145-OEM-5795187-25123). No visiem dalД«bniekiem, kas piedalД«juЕЎies SMS jautДЃjumu atbilЕѕu spД“lД“ un atbildД“juЕЎi pareizi uz vismaz 1 SMS cikla spД“les visiem jautДЃjumiem (saskaЕ†ДЃ ar 4.1. un 4.2. punktiem) tiks izlozД“ts viens — to nejauЕЎi izvД“lotos no visiem numuriem.7.6. LoterijДЃ drД«kst piedalД«ties personas, kuras sasnieguЕЎas 18 gadu vecumu.7.7. Ja pretД“ji noteikumiem loterijДЃ piedalД«sies persona un laimД“s balvu, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, tad laimests izsniegts netiks, bet tiks paturД“ts loterijas organizatoriem.7.8. NoteiktajДЃ termiЕ†ДЃ (8.3. punkts) neizsniegtie laimesti pД“c termiЕ†a beigДЃm netiek vД“lreiz izlozД“ti un izsniegti. VIII. LoterijДЃ laimД“juЕЎo personu noteikЕЎanas un izsludinДЃЕЎanas kДЃrtД«ba.8.1. LaimД“juЕЎo personu vДЃrdi un uzvДЃrdi, norДЃdot laimestu, tiek paziЕ†oti 24.01.2007. TV5 kanДЃla raidД«juma „DakДЃra” specizlaidumДЃ, plkst. 22.00 un web lapДЃ: www.tv5.lv un personД«gi sazvanД«ti lД«dz plkst. 17.00.8.2. Lai saЕ†emtu laimestu, persona piesakДЃs TV5 kanДЃla birojДЃ, Elijas ielДЃ 17, RД«ga vai arД« piezvanot pa tДЃlruni: 7357427. Par pieteikЕЎanДЃs kДЃrtД«bu uzvarД“tДЃjs tiks informД“ts personД«gi izlozes izdarД«ЕЎanas dienДЃ (punkts 8.1.) Laimests tiks izsniegts personai, kura uzrДЃda atbilstoЕЎu personu apliecinoЕЎu dokumentu, ar tajДЃ norДЃdД«tu personas kodu, un paraksta apliecinДЃjumu par laimesta saЕ†emЕЎanu. 8.3. Loterijas balvu izЕ†emЕЎanas beigu termiЕ†ЕЎ ir 2007. gada 23.februДЃris. PД“c 2007. gada 23.februДЃra izlozes balvu neizsniedz.IX. Pretenziju iesniegЕЎanas un izskatД«ЕЎanas kДЃrtД«ba.9.1. Pretenzijas ЕЎД«s loterijas sakarДЃ iesniedzamas rakstiski, pilnД«bДЃ izklДЃstot iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurДЃm ir atsauces pretenzijДЃ. Pretenzijas nosЕ«tДЃmas uz SIA “TV RД«ga”, Elijas iela 17, RД«ga, LV – 1050. SMS spД“lei „DakДЃra” ne vД“lДЃk kДЃ 10 (desmit) dienu laikДЃ pД“c attiecД«gДЃs Loterijas laimestu izlozes norises. SIA „TV RД«ga” izskata iesniegto pretenziju un 10 (desmit) dienu laikДЃ sniedz iesniedzД“jam atbildi. X. Nobeiguma noteikumi. 10.1. Ar pilniem loterijas noteikumiem varД“s iepazД«ties TV5 kanДЃla web: www.tv5.lv10.2. Laimestus nevar mainД«t pret citДЃm mantДЃm un to vД“rtД«bu nevar saЕ†emt naudДЃ.10.3. Loteriju var apturД“t, atcelt vai mainД«t tДЃs noteikumus, iepriekЕЎ saskaЕ†ojot ЕЎД«s darbД«bas ar Latvijas Republikas FinanЕЎu ministrijas IzloЕѕu un azartspД“Дјu uzraudzД«bas inspekciju.