Штаб защиты русских школ, официальный сайт

Штаб защиты русских школ, официальный сайт
Штаб защиты русских школ, официальный сайт3 октября административный районный суд огласил решения по жалобам А.Казакова на действия Управления дел гражданства и миграции, пограничной службы и министра внутренних дел, связанных с выдворением Казакова из страны в сентябре 2004 года.Суд полностью удовлетворил требование против министра внутренних дел и вменил ему в обязанность оформить решение о включении в черный список соответственно требованиям закона. Таким образом, суд подтвердил значимость основополагающего принципа административного процесса и правового государства, что при ограничении прав индивида государство обязано объективно обосновывать свои решения.Заявление, в котором было оспорено аннулирование вида на жительство, суд отклонил, посчитав необоснованной ссылку Казакова на семейную и частную жизнь. В связи с тем, что Казаков настаивает на своей тесной связи с Латвией, где он родился и прожил всю жизнь, это решение суда он намерен оспорить.Жалобу на само выдворение суд удовлетворил частично. Противоправными были признаны действия пограничной службы, связанный с задержанием Казакова. Суд вменил в обязанность вышестоящему учреждению государственной пограничной службы рассмотреть жалобы Казакова по существу и надлежащим образом это оформить. Таким образом, было признано, что наличие лишь политических мотивов недостаточно для задержания человека. Кроме того, частично противоправным было признано решение УДГМ. Суд признал, что УДГМ сделало необоснованный вывод о том, что, когда Казакову зачитали решения о включении в черный список и аннулировании вида на жительство, моментально исчезло правовое основание для нахождения Казакова на территории страны. Важно отметить, что именно этот факт явился основанием решения о принудительном выдворении Казакова. Требование о возмещении ущерба суд оставил без рассмотрения.Главным итогом процессов является то, что и министр внутренних дел, и пограничная служба должны по существу сформулировать свои претензии к Казакову, при этом они не могут ссылаться лишь на политические мотивы. В отношении остальных требований, особенно противоправности аннулирования вида на жительство и взыскании убытков Казаков продолжит правовой путь. Своей главной целью Казаков считает исключение из черного списка и извинения Латвийского государства за нанесенный ущерб.Юридическая службаОбъединённого конгресса русской общины Латвии (ОКРОЛ)Рига, 3 октября 2005 годаTiesa daļēji apmierināja Kazakova prasības3.oktobrī Administratīvā rajona tiesa pasludināja spriedumus lietās par A.Kazakova pieteikumiem pret Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldi, Robežsardzi un Iekšlietu ministru par darbībām saistībā ar viņa izraidīšanu 2004.gada septembrī.Tiesa pilnībā apmierināja Kazakova prasījumu pret Iekšlietu ministru un uzlika viņam par pienākumu noformēt lēmumu par iekļaušanu melnajā sarakstā atbilstoši likuma prasībām. Tādējādi tiesa apstiprināja administratīvā procesa un tiesiskās valsts pamatprincipu, ka ierobežojot indivīda tiesības, valsts varai ir jāsniedz sava lēmuma objektīvs pamatojums.Pieteikumu, kurā tika apstrīdēta uzturēšanas atļaujas anulēšana, tiesa noraidīja, uzskatot par nepamatotu atsauci uz Kazakova ģimenes un privāto dzīvi. Sakarā ar to, ka Kazakovs uzstāj uz saviem ciešiem sakariem ar Latviju, kur viņš ir piedzimis un nodzīvojis visu mūžu, šo spriedumu viņš taisās pārsūdzēt.Pieteikumu par pašas izraidīšanas apstrīdēšanu un zaudējumu piedziņu tiesa apmierināja daļēji. Par prettiesisku tika atzīta robežsardzes darbība sakarā ar Kazakova aizturēšanu. Tiesa uzlika par pienākumu valsts robežsardzes augstākajai iestādei izskatīt pēc būtības Kazakova sūdzības un noformēt to attiecīgā veidā. Tādējādi tika atzīts, ka ar politiskiem motīviem nepietiek, lai aizturētu cilvēku. Tad par daļēji prettiesisku tika atzīts PMLP lēmums. Tiesa atzina, ka PMLP nepamatoti secināja, ka brīdī, kad Kazakovam tika nolasīti lēmumi par iekļaušanu melnajā sarakstā un uzturēšanas atļaujas anulēšanu, viņš bija zaudējis tiesisko pamatu atrasties Latvijas teritorijā. Jāatzīmē, ka tas bija izšķirošs fakts piespiedu izraidīšanas lēmuma pieņemšanai. Prasījums par zaudējumu atlīdzību tika atstāts bez izskatīšanas.Procesu galvenais rezultāts ir, ka gan iekšlietu ministram, gan robežsardzei ir jānoformulē savas pretenzijas Kazakovam pēc būtības un nevar balstīties vienīgi uz politiskiem motīviem. Attiecībā uz pārējiem prasījumiem, it īpaši par uzturēšanas atļaujas anulēšanas prettiesiskumu un zaudējumu piedziņu Kazakovs turpinās tiesisko ceļu. Par savu galveno mērķi Kazakovs uzskata izslēgšanu no melnā saraksta un Latvijas valsts atvainošanās par nodarīto kaitējumu..Latvijas krievu kopienas apvienotā kongresa (OKROL)Juridiskais dienests)Rīgā, 2005.gada 3.oktobrī